Over Kiwi

Even voorstellen…

Kiwi

De Kiwi is een kleine loopvogel, die zich onderscheidt van andere loopvogels door zijn eigen kwaliteiten en talenten. Hij heeft een uitstekend reukvermogen en kan heel hard rennen. Het is een eigenzinnig, slim en grappig dier, dat er wezen mag.

Kiwi Kindercoaching

Kiwi Kindercoaching werd opgericht door Jilke van Ingen, kindercoach en gespecialiseerd in begeleiding bij echtscheiding situaties en begeleiding van migrantenjeugd.

Kiwi biedt een kortdurende en praktische begeleiding als een kind zich niet zo lekker in zijn vel voelt. Kiwi ondersteunt bij het ontdekken en versterken van de eigen identiteit. Hierbij wordt de werkwijze afgestemd op het kind.
Piekert jouw kind veel, is het onzeker, boos, verdrietig, stil of druk? Slaapt het slecht, wordt het gepest? Hebben er grote veranderingen plaatsgevonden , zoals een verhuizing (migratie), echtscheiding, overlijden of ziekte van een naaste? Dan kan het fijn en zelfs belangrijk zijn als er iemand (anders) is om mee te praten en die kan helpen om je eigen gevoelens en gedachten te begrijpen en te leren waarderen.

Bij de coaching wordt de werkwijze dus afgestemd op het kind. Er wordt gebruik gemaakt van creativiteit, ontspanningsoefeningen, spel en de natuur. Jilke heeft een pony die ingezet kan worden bij de sessies, wat kan helpen bij de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het loslaten van de spanningen. Een ontspannen en veilige sfeer zorgen ervoor dat het kind de ruimte ervaart om emotioneel te groeien en zijn identiteit te versterken.

Jilke is professioneel KIES-coach. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie en is een erkende methode voor de begeleiding van kinderen die een echtscheiding meemaken of hebben meegemaakt.
Voor meer informatie neem een kijkje op kiesvoorhetkind en Diensten-Echtscheiding.
Tevens is Jilke een ervaren coach voor migrantenkinderen. In 2017 is Kiwi gecontracteerd door de Gemeente Beuningen om een aantal kinderen van vergunninghouders  te begeleiden.
Kinderen en jongeren met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, kunnen tegen dezelfde tweestrijd aanlopen als kinderen in echtscheiding situaties.
Zij kunnen bijvoorbeeld kampen met een taalachterstand of ze ervaren problemen met verschillen in gebruik en gewoontes.
Het is moeilijk om je eigen identiteit te ontdekken en ontwikkelen als je het gevoel hebt dat je moet kiezen tussen twee ‘kampen’; de cultuur op school of thuis, papa of mama. Aan wie of wat ben je trouw?
Kiwi helpt bij het ontdekken en versterken van die eigen identiteit en leert je dat je niet hoeft te kiezen, maar dat het erom gaat hoe jij fijn kunt (samen)leven met de verschillen.

De begeleiding van Kiwi vindt zo veel mogelijk plaats op school, onder schooltijd. Hierdoor wordt er geen extra tijd belast en is de omgeving vertrouwd.
Wanneer dit niet mogelijk is, heeft Jilke de beschikking over een praktijkruimte aan huis.
Ook kan het zijn dat je op pad gaat, naar natuur, dieren, of misschien wel naar een drukke winkelstraat.
De coaching is afgestemd op wat het beste bij het kind en de situatie past.

Missie

Kiwi wil laagdrempelige begeleiding bieden, die voor iedereen bereikbaar is. Met respect voor elkaar een kind gelukkig en zelfbewust laten zijn.

De coach

Mijn naam is Jilke van Ingen en ik ben gecertificeerd Kinder- en Kies-coach en een ervaren coach voor migrantenkinderen. Mijn passie is kinderen laten stralen, doordat ze gelukkig zijn en met vertrouwen het leven tegemoet gaan.
Door het oprichten van Kiwi Kindercoaching hoop ik een laagdrempelige en gemakkelijk toegankelijke bron te zijn voor alle kinderen die wat hulp en begeleiding kunnen gebruiken om hun geluk en vertrouwen te vinden en vast te houden.

Ik heb een mooi netwerk met andere Kindercoaches, Creatief Therapeuten en een GZ Psycholoog/Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist (Marieke van der Ven).

Links:
Power Me creatieve therapie
Kansrijk groeien Opvoedingsondersteuning en coaching voor allochtonen

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Kiwi Kindercoaching versie 2017 1.0

 

1) Algemeen

Kiwi Kindercoaching is opgericht door Jilke van Ingen (hierna te noemen: de coach), is gevestigd te Beuningen GLD en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67170501
Kiwi Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 – 18 jaar (hierna te noemen: de cliënt).

2) Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Kiwi Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Toestemming

I – Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Onder deze toestemming wordt ook verstaan, mondelinge toestemming aan school.
De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kiwi Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend zijn, van beide ouders verplicht. Tevens verloopt mailcontact altijd met beide ouders.
II – De ouder/verzorger geeft toestemming, indien van toepassing, voor observatie van het kind en het overleg plegen met de school en/of ander betrokkenen bij het kind.

4) Vertrouwelijkheid

Hetgeen besproken wordt tijdens de coachingsessies blijft vertrouwelijk, tenzij de situatie ernstig is, het kind in gevaar is of de coach zich ernstige zorgen maakt.

5) Locatie

Coaching vindt zoveel mogelijk plaats op school, omdat het werken in een voor kinderen vanzelfsprekende en bekende ruimte drempelverlagend werkt.
Wanneer dit niet mogelijk is, heeft Jilke de beschikking over een praktijkruimte. In dit geval betekent dit, dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient dan tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn.

6) Aansprakelijkheid

Het advies van Kiwi Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Kiwi Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Kiwi Kindercoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kiwi Kindercoaching.
Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kiwi Kindercoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt Kiwi Kindercoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 7) Verhindering

Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email, telefonisch of met WhatsApp.
Bij overmacht, zoals ziekte is overleg altijd mogelijk.

8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

I – De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
II – Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
II – Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9) Kosten

De tarieven staan vermeld op de pagina “Diensten” onder het kopje “Kosten” van de website van Kiwi Kindercoaching (www.kiwi-kindercoaching.nl) of zijn op te vragen bij Kiwi Kindercoaching. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en kan in rekening gebracht worden. Indien nodig wordt een afspraak ingepland.

10) Betalingsvoorwaarden

Losse sessies worden achteraf gefactureerd.
Bij pakketten wordt een voorschot in rekening gebracht. Het restant wordt achteraf gefactureerd.De vastgestelde betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt Kiwi Kindercoaching een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichtingen wordt voldaan, dan zal Kiwi Kindercoaching bij de tweede herinnering administratiekosten ad €5,00 in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag op de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Kiwi Kindercoaching, is Kiwi Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden.
De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is Kiwi Kindercoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

11) Toepasselijk recht en geschillen

I – Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
II – Partijen zullen een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

I – Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.Kiwikindercoaching.nl
II – Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.